banner-xkld

Cảm Âm Giang Hồ Tiếu – Thần Điêu Đại Hiệp

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan

Tone La cho sáo

Lá sól mí mí rế đố là, là đố rế sól rế mí, Lá sól mí mí rế đố là, lá sól lá mí rế sól mí.

Lá sól mí mí rế đố là, là đố rế sól rế mí, Lá sól mí mí rế đố là, si đố si si sol la.

Lá sí đô3 sí lá sól rế(sól) mí, rế mí fá mí rế đố rế đố si. Lá sí đô3 sí lá sól rế rế sól mí, rế mí fá fá lá sól.

Lá sól mí mí rế đố là, là đố rế sól rế mí, Lá sól mí mí rế đố là, lá sí đô3 sí lá sól lá lá

Tone rê trầm dùng cho tiêu

Rế đố là là sol fa rề, rề fa sol đố sol la, Rế đố là là sol fa rề, rế đố rế la sol đố la.

Rế đố là là sol fa rề, rề fa sol đố sol la, Rế đố là là sol fa rề, mi fa mi mi đồ rê

Rế mí fá mí rế đố sol(đố) la, sol la sib la sol fa sol fa mi. Rế mí fá mí rế đố sol sol đố la, sol la sib sib rế đô.

Rế đố là là sol fa rề, rề fa sol đố sol la, Rế đố là là sol fa rề, rế mí fá mí rê đố rê rê

Bài viết đăng bởi 1000 Bài hợp âm guitar hay

Comments

comments


Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín

Leave a Comment